S T A N O V Y
sportovního  klubu 
  H C   B a n í k  S o k o l o v
Sokolov, červen 2002

I.

Základní ustanovení

1.         Sportovní klub HC Baník Sokolov je společenskou organizací s právní subjektivitou, sdružující členy klubu ledního hokeje a prosazující zájmy tohoto klubu a jeho členů. Má statut jednooborové tělovýchovné jednoty.

2.         Sportovní klub HC Baník Sokolov působí zejména na území města Sokolov, kde má svoje sídlo. Vzhledem k zapojení svých členů, ať už  jednotlivců nebo kolektivů ve sportovních soutěžích a aktivitách českého hokejového svazu a též s přihlédnutím k provozované hospodářské činnosti, je sportovní klub HC Baník Sokolov organizací s působností na území ČR.

3.         Sídlem sportovního klubu je město Sokolov, kde působí pod adresou HC Baník Sokolov, Boženy Němcové 1780, PS 70, PSČ 356 01 Sokolov. Tato je pravidelným místem pro přijímání všeobecné korespondence a písemností.

II.

Poslání a úkoly

1.        Sportovní klub HC Baník Sokolov (dále jen klub) organizuje vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy usiluje o zpřístupňování sportovní činnosti především mládeži a dalším zájemcům ze všech vrstev veřejnosti.

2.        Za tím účelem a podle podmínek a zásad těchto Stanov plní zejména tyto úkoly:

a)       vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje ledního hokeje a s ním souvisejících forem tělesné kultury a pro tuto činnost získává svoje členy a ostatní občany, zvláště pak mládež

b)       pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky, zvláště pak vzájemné úcty

c)       pečuje o zvyšování tělovýchovné a sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů a vytváří proto vhodné podmínky organizováním tréninků a soustředění a zejména pak přípravou školení a seminářů trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů a jejich správným metodickým vedením a uplatňováním všech poznatků vědních oborů využitelných v tělovýchově a sportu

d)       vede své členy k dodržování zdravotnických zásad, zásad úrazové zábrany a k řádné životosprávě, jako k nezbytným podmínkám pro jejich účast na sportovní činnosti

e)       vytváří podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť sportovně nadanou mládež, avšak nikoli na úkor či k tíži rozvoje výkonnosti ostatních aktivních členů klubu

f)        v souladu se svými zájmy a potřebami klubu rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti

g)       buduje, provozuje a udržuje svá tělovýchovná a jiná zařízení a tím vytváří vlastní materiálové podmínky pro svoji tělovýchovnou a sportovní činnost

h)       zabezpečuje tvorbu vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání, vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, který je v jeho vlastnictví nebo užívání.

3.        Při plnění svých hlavních úkolů klub zejména spolupracuje s ostatními tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby, se sportovními a tělovýchovnými svazy na všech stupních, jakož i s jejich sdruženími nebo konfederacemi.

4.        Klub zejména v místě svého působení vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s úřady místní, okresní a státní správy, státními a družstevními podniky, soukromými organizacemi a jednotlivci.

5.        Klub má charakter nepolitické spolkové organizace, která se zdržuje jakýchkoliv ambicí a praktik politického boje. Nicméně považuje za své právo podílet se aktivně na veřejném životě, a to nejen v místě svého bydliště.

6.        Působení politických stran a hnutí nebo prosazování jejich politických programů či koncepcí v rámci klubu je nepřípustné. Výbor klubu však může povolit propagaci cílů politických stran a hnutí v objektech svého působení, pokud jsou v souladu s cíly rozvoje tělovýchovného a sportovního hnutí a s posláním klubu.

III.

Členství, práva a povinnosti členů

1.        Členem klubu se může stát každá osoba starší 14ti let, bez ohledu na svoji společenskou nebo politickou orientaci či vyznání, která projeví aktivní zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly klubu a zaváže se dodržovat jeho stanovy. Členství cizinců v klubu vymezuje článek III/5 Stanov.

2.        Členství lze založit podáním písemné přihlášky u výboru klubu, přičemž členství vzniká schválením přihlášky výborem klubu, který zajistí vystavení členského průkazu nebo jiného dokladu o členství.

3.        Předškolní a školní mládež do věku 14ti let může získat žákovské členství za stejných podmínek jako v článku III/2 Stanov, avšak pouze za předpokladu písemného souhlasu zákonných zástupců.

4.        Kolektivními členy klubu mohou být jakékoli jiné organizace, instituce či podniky, které chtějí přispívat k rozvoji činností klubu. S kolektivním členem uzavírá smlouvu výbor klubu. Ve smlouvě se podrobně vymezí vzájemná práva a povinnosti a způsoby vzájemné pomoci a spolupráce.

5.        Cizí státní příslušník se může stát členem klubu na základě souhlasu výboru klubu, který též určí individuální výši klubového příspěvku. Může být zařazen na soutěžní soupisku klubu jen za podmínek vydaných příslušným orgánem soutěže.

6.        Základními právy členů klubu jsou:

a)        účastnit se podle svých schopností, možností a zájmů sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života klubu, a to za podmínek soutěžních řádů sportovních hokejových svazů, pokud byly v rámci klubu závazně přijaty formou sportovní registrace a za podmínek těchto Stanov

b)        účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují výchovné působení, odborný  výkonnostní růst a podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají

c)        uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku v rámci všech orgánů klubu, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářů, a vyžadovat od nich příslušnou odpověď související s jejich činností v rámci klubu

d)        požadovat informace a  zprávy o činnosti a hospodaření klubu

e)        účastnit se jednání orgánů a komisí klubu, jednají-li o jeho činnosti nebo chování

f)         volit a od 21 let věku být volen do orgánů a komisí klubu

7.        Základními povinnostmi členů klubu jsou:

a)       svědomitě plnit úkoly vyplývající ze Stanov, vnitřních nebo přijatých směrnic a z přijatých usnesení a rozhodnutí orgánů a komisí klubu

b)       svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty klubu, uvědoměle udržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy klubu

c)       iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti klubu a řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech a komisích klubu

d)       šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží klubu k zabezpečování jeho činnosti a všemožně usilovat o jeho dobré jméno

e)       řádně a včas platit klubové příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v klubu, pokud tak o tom rozhodl výbor klubu podle Stanov

8.        Členství v klubu zaniká:

a)       zrušením (vystoupením) ze strany člena

b)       vyškrtnutím pro neplnění základních povinností

c)       vyloučením pro zvlášť závažné provinění neslučitelné s členstvím

d)       úmrtím člena

e)       zánikem klubu

9.        Kolektivní členství zaniká uplynutím sjednané doby ve smlouvě nebo může být zrušeno na základě podmínek uvedených ve smlouvě o kolektivním členství.  

IV.

Klubové příspěvky

1.        Klubové příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k mateřskému klubu a jsou nedílnou součástí příjmů klubu.

2.        Výši klubových příspěvků navrhuje výbor klubu a schvaluje členská schůze klubu. Výbor klubu stanoví Řád placení klubových příspěvků.

3.        Klubové příspěvky jsou formou částečné úhrady nákladů spojených se sportovní činností klubu.

4.        Výbor klubu je oprávněn svým členům určit další poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku klubu, jako jsou např. samostatné šatnové skříňky a podobně nebo s využíváním náročnější sportovní výstroje a služeb, jako např. sauny a podobně, pokud jde o vybavení v majetku klubu nebo pokud jsou s jeho užíváním pro klub spojeny další náklady. Stanovený poplatek tohoto druhu vyjadřuje účast člena na nákladech spojených s údržbou a provozem užívaného majetku. Neplacení takových poplatků v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje člena klubu výhod a oprávnění, které byly spojeny s jejich placením.

5.        O způsobu využití klubových příspěvků a poplatků rozhoduje výbor klubu.

V.

Disciplinární opatření

1.        Za porušení Stanov, vnitřních směrnic a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu povinností nebo ve výkonu funkce, za provinění související s účastí ve svazových soutěžích nebo na akcích klubu, mohou být jednotlivcům i kolektivům jako výchovný prostředek ukládány disciplinární tresty.

2.        V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty:

a)       napomenutí

b)       důtka

c)       peněžitá pokuta

d)       zastavení závodní činnosti

e)       zákaz výkonu funkce

f)        odvolání ze soutěže

g)       vyloučení z klubu

3.        Každý člen má právo zúčastnit se jednání orgánu, který projednává jeho disciplinární provinění a takový orgán má povinnost mu umožnit jeho účast a je povinen objektivně a spravedlivě rozhodnout.

4.        Disciplinárním orgánem I. stupně je výbor klubu.

5.        Proti rozhodnutí výboru klubu je odvolacím orgánem členská schůze klubu, přičemž její rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Člen klubu, který se proti rozhodnutí výboru odvolal v případě rozhodnutí o vyloučení z klubu, je do konečného vyřízení svého odvolání zbaven svých práv, vyplývajících ze Stanov.

VI.

Orgány klubu

           Členové klubu přímo nebo nepřímo vytvářejí tyto jeho orgány:

a)       členská schůze klubu

b)       výbor klubu včetně jeho poradních komisí

c)       kontrolní komise

A.  1. Nejvyšším orgánem klubu je jeho členská schůze, která je tvořena jeho členy staršími 14ti let, respektive jejich delegáty. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát za rok. Pokud o její svolání požádá výbor klubu nebo více než polovina členů starších 14ti let, musí být svolána, zpravidla předsedou nebo výborem klubu, nejpozději do 40ti dnů od takového podnětu ke svolání.

2. Do výlučné pravomoci členské schůze klubu náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách klubu, zejména pak:

a)       rozhodnutí o vzniku a zániku klubu

b)       rozhodnutí o názvu a symbolice nebo o změně názvu a symboliky klubu

c)       schvalování, rušení nebo změna Stanov klubu

d)       stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti

e)      projednání a schválení výroční zprávy, stavu rozpočtu, hospodaření s majetkem, uzávěrky hospodaření a zprávy kontrolní komise

f)        v případě rozhodnutí o zrušení nebo zániku klubu též stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku

g)       volba výboru klubu a kontrolní komise klubu v souladu se schváleným volebním řádem

B.   1. Výbor klubu koordinuje a zajišťuje činnost klubu mezi zasedáními členské schůze klubu a při své práci se řídí Stanovami a vnitřními, případně přijatými směrnicemi. Přitom postupuje podle schváleného plánu činnosti a rozpočtu a v jejich mezích může činit příslušná ekonomická rozhodnutí. V čele výboru stojí předseda, který výbor klubu svolává zpravidla 1x za měsíc, není-li potřeba kratší. Přitom odpovídá za organizaci práce výboru klubu.

2. Výbor klubu plní zejména tyto úkoly:

-          zajišťuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze klubu

-          připravuje zprávy, informace a návrhy ve věci plánu činnosti, rozpočtu pro členskou schůzi klubu

-          zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a rozpočtu a přijímá potřebná rozhodnutí

-          vede evidenci majetku klubu a evidenci členů klubu, tělovýchovných kádrů a dosažených úrovní sportovně-technických výsledků

-          navrhuje udělení tělovýchovných vyznamenání a ocenění členů klubu

-          vede členy klubu k co nejúčelnějšími využívání finančních prostředků a materiálních prostředků a dosažení co nejvyšších příjmů z vlastní činnosti

-          zajišťuje zpracování přehledů nezbytných statistických zjišťování, zvláště pak všech sociálně-ekonomických informací

-          vydává publikace, tiskoviny a ročenky související s plněním úkolů klubu

-          zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními sportovními organiza- cemi, jinými organizacemi, podniky, soukromými firmami a jednotlivci

-          zajišťuje optimální využití, údržbu, provoz a výstavbu tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k zajištění úkolů klubu

-          zajišťuje archivaci důležitých materiálů a dokumentů klubu

-          schvaluje organizační náležitosti související s činností klubu

-          schvaluje majetkové, hospodářské a jiné smlouvy v rozsahu své působnosti

-          realizuje navržená opatření vyplývající z výsledků prověrek a kontrolních činností

-          vede disciplinární řízení proti členům klubu

-          navrhuje výši klubových příspěvků a výši jiných poplatků

-          připravuje a schvaluje soupisky a nominace svých členů pro svazové soutěže a rozhoduje o přijetí registrace

-          projednává a rozhoduje o uvolnění svých registrovaných členů – aktivních sportovců – do jiných oddílů zúčastněných na svazových soutěžích včetně uvolnění do zahraničí

-          schvaluje trenérské působení v rámci klubu

-          určuje podmínky a obsah tzv. hráčských statutů svých členů

-          rozhodující měrou se podílí na ekonomickém zabezpečení činnosti klubu

-          ke své činnosti zřizuje poradní komise

-          k zajištění úkolů klubu může schválit ustavení aparátu, jehož pracovníci jsou v pracovním nebo obdobném poměru vůči klubu. Do čela tohoto aparátu postaví managera klubu, který práci tohoto aparátu řídí.

C.   1. Kontrolní komise je voleným orgánem členské schůze klubu pro provádění kontroly naplňování základních dokumentů klubu a prováděných ekonomických a právních operací, uskutečňovaných v rámci orgánů klubu a ustaveného aparátu.

2. Oprávnění kontroly se vztahuje na všechny funkcionáře, pracovníky, ale i pravidelné členy, a to pro všechny případy vyplývající z jejich oprávnění přijímat rozhodnutí nebo přijímat finanční nebo jiná plnění.

3.        Každý je povinen na vyžádání Kontrolní komise jí poskytnout pravdivé a úplné vyjádření, předložit požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je má ve své dispozici nebo poskytnout jinou přiměřenou součinnost pro účely úspěšného výsledku kontroly.

4.        Kontrola je zpravidla prováděna periodicky podle schváleného plánu, lze ji však provádět též namátkově.

5.        S výsledky kontrolní činnosti seznamuje Kontrolní komise především výbor klubu, celkové zprávy připravuje pro členskou schůzi klubu. Kontrolní komise je oprávněna požadovat splnění nápravných opatření. Pokud z kontrolních zjištění vyplyne podezření ze spáchání trestného činu, je povinností Kontrolní komise i v průběhu kontroly na to upozornit příslušné orgány dle Trestního řádu, pokud tak z jejího podnětu neučiní výbor klubu bez zbytečných průtahů.

VII.

Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení

1.        Volba všech orgánů klubu se provádí podle schváleného volebního řádu.

2.        Volební období je 4leté, pokud členská schůze nerozhodne jinak.

3.        Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů, respektive delegátů.

4.        Počet členů orgánu určuje před konáním volby členská schůze, vždy však musí být dodržen lichý počet členů voleného orgánu.

5.        Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se orgán doplnit kooptací, až do výše 1/3 svých původních členů.

6.        Členové orgánu, kteří ztratili důvěru svých členů nebo se dopustili činů neslučitelných s jejich funkcí, a to zejména závažným porušením Stanov klubu, nedbalým výkonem funkce či jednáním proti zájmům klubu, machinacemi nebo jiným úmyslným jednáním poškozujícím majetkové zájmy klubu nebo jeho jméno a sami neuznali za vhodné odstoupit za své funkce, mohou být odvoláni orgánem, jehož jsou členem. Právo odvolat člena jakéhokoli orgánu má vždy členská schůze klubu.

7.        Zvolené orgány pravidelně skládají účty a podávají zprávy o své činnosti orgánům, které je zvolily.

8.        Všechna usnesení se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny účastníků. V případě rozhodnutí o zániku klubu a vypořádání jeho majetku je nutný souhlas 3/5 většiny z přítomné nadpoloviční většiny členů, respektive delegátů členské schůze klubu.

9.        Hlasuje-li se o přijetí návrhu či usnesení ve výboru klubu, pak předseda výboru má právo hlasovat jako poslední.

10.     Člen kontrolní komise nemůže být volen za člena výboru klubu a opačně, ledaže se po takové volbě výslovně vzdá jedné z neslučitelných funkcí.

11.     Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu nebo alespoň záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu jednání a jejich závěrů.

12.     V případě nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci předsedy příslušného orgánu řídí jeho jednání místopředseda, popřípadě musí příslušný orgán rozhodnout o pověření jednoho ze svých členů prozatímním výkonem funkce předsedajícího.

VIII.

Právní postavení a majetek klubu

1.        Sportovní klub HC Sokolov je samostatnou a nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou – je právnickou osobou. Klub může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též k plnění svých úkolů používat národního nebo jiného majetku, který mu byl smluvně předán do užívání s právem hospodařit s ním jako s vlastním s cílem maximální ekonomické efektivnosti, s výjimkou práva zcizení.

2.        Za klub jeho jménem jedná výbor klubu, a to prostřednictvím předsedy, místopředsedy, popřípadě jiných pověřených osob.

3.        Je-li pro právní úkon čs. právním řádem předepsána písemná forma (smlouva všech druhů, všech právních odvětví), pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje nejméně 2 podpisů. Právní úkon potvrzený předsedou klubu a další pověřenou osobou se považuje za platný právní úkon.

4.        Majetek klubu tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková správa. Zdrojem majetku jsou:

a)       klubové příspěvky a poplatky členů

b)       příjmy z tělovýchovné, sportovní a kulturně – společenské činnosti

c)       příspěvky kolektivních členů

d)       příjmy z vlastní hospodářské činnosti

e)       příspěvky – dotace - svazových orgánů

f)        příspěvky – dotace – sportovních organizací nebo státu na krytí ztráty provozu tělovýchovných zařízení, na údržbu těchto zařízení a na pořízení investic

g)       příspěvky – podpory jiných organizací a jednotlivců

h)       dary

i)         jiné příjmy

5.        Hospodaření klubu:

a)       k zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku je výbor klubu oprávněn zřídit pouze jedno stálé pokladní místo (pokladnu klubu) a jeden běžný účet u čs. peněžního ústavu, přičemž pro účely samostatného provozu sběrny S+S či jiné sázkové kanceláře lze zřídit samostatný běžný účet

b)       pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro výbor klubu závazné obecně právní předpisy

6.        Za účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu a v zájmu svých členů uzavírá výbor klubu příslušné pojistné smlouvy.

7.        Výbor klubu je oprávněn nebo povinen, podle povahy příslušného zákona, vydávat směrnice k zajištění jeho uplatnění v rámci klubu, pokud takové směrnice nepřijme jako své vlastní od sportovní organizace, kam se klub sdružil.

IX.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1.        Sportovní klub HC Baník Sokolov se považuje za právního pokračovatele původního sportovního oddílu ledního hokeje SKFHD Dolní Rychnov, který vznikl v roce 1945 a v dalších letech pokračoval v činnosti pod postupnými názvy HDB Sokolov (od roku 1948), Baník Sokolov (od roku 1953) a HC Baník CHZ Sokolov (od roku 1991).

2.        Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy, konaného 25. března 1990, se HC Baník Sokolov z titulu toho, že byl až do svého osamostatnění v roce 1991 součástí TJ Baník Sokolov, považuje též za jednu z nástupnických organizací ČSTV, a to v rozsahu majetkových práv a povinností vymezených dohodou mezi TJ Baník Sokolov a HC Baník CHZ Sokolov, jak jsou evidenčně zachyceny v příslušných dokladech ke dni registrace.

3.        HC Baník CHZ Sokolov vznikl jako právnická osoba na základě schválení stanov členskou schůzí klubu dne 26. 3. 1991 a dnem registrace těchto Stanov ve smyslu zákona č. 83/1990  Sb. o právu shromažďovacím a spolčovacím.

4.        Členové klubu mající speciální oprávnění, jako např. trenéři, rozhodčí, profesionální sportovci a podobně, se mohou volně sdružovat k prosazení svých specifických zájmů do Asociací či obdobných sdružení, a to bez vlivu na jejich členství v klubu.

5.        Člen klubu – aktivní sportovec, který jednostranně zruší svoje členství v klubu, aby nastoupil zahraniční angažmá v jakékoli soutěži, byť se souhlasem čs. sportovního svazu, je povinen uhradit klubu veškeré náklady, které byly spojeny s jeho výchovou a odborným růstem v rámci klubu. Výbor klubu je oprávněn od tohoto uplatnění upustit, pokus se takový člen jinou vhodnou formou vypořádá se svými závazky vůči klubu. Toto ustanovení se nevztahuje na sportovce s hráčským statutem vůči klubu, kde jsou vzájemné vztahy upraveny smluvně.

6.        O přihlášení se do Českého svazu tělesné výchovy rozhoduje výbor klubu, který do jeho orgánů vysílá své zástupce. Členství tohoto druhu však nesmí nijak ohrozit nezávislost a samostatnost klubu a zasahování orgánů ČSTV do pravomoci klubu je nepřípustné. Totéž platí pro případ, že se klub rozhodnutím svého výboru volně přidruží za podmínek stanovených písemnými dohodami k jiné sportovní nebo tělovýchovné organizaci za účelem vzájemně výhodné spolupráce.

7.        Výbor klubu může rozhodnout o spolupráci s volným sdružením Asociací tělovýchovných jednot, který na základě přihlášky získává svoje zastoupení a oprávnění podílet se na její činnosti.

8.        Jakékoli změny a doplňky těchto Stanov spadají do výlučné pravomoci členské schůze klubu a nabývají platnosti ve smyslu zákona.